Događaji u 2017. godini

Događaji u 2017. godini

24.02.2017. godine održana je 52. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u instranstvu u periodu 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o dopunama cjenovnika zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Inicijalnog trogodišnjeg plana rada Zavoda za period 2018 - 2020. godina

-Tekuća pitanja

 

 

30.01.2017. godine održana je 51. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu u periodu 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

-Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke u 2016. godini

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provođenju postupaka javnih nabavki za period 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu interne revizije za 2016. godinu

-Tekuća pitanja