Događaji u 2017. godini

Događaji u 2017. godini

24.02.2017. godine održana je 52. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o liječenju osiguranih osoba u inozemstvu u razdoblju 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o dopunama cjenika zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Inicijalnog trgodišnjeg plana rada Zavoda za razdoblje 2018 - 2020. godina

-Tekuća pitanja

 

30.01.2017. godine održana je 51. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju i utrošku sredstava temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje djelatnika na radu u inozemstvu u razdoblju 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

-Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke u 2016. godini

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provođenju postupaka javnih nabavki za razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu interne revizije za 2016. godinu

-Tekuća pitanja